Address Detail

Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

Transactions

0.05874982 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32166031 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32166031 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32166031 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32166031 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32169571 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.3217132 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.3217132 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32175428 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32178778 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32181285 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32181707 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32184635 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32187564 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32190556 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32193485 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32209539 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32209539 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32212468 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32212468 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32216155 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32223192 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32226332 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.3223655 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32246938 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32257346 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32267796 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.3227241 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32280943 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32301802 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32312232 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32322745 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32333196 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32338502 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32341454 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32343667 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32345416 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32346259 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32347628 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32349229 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32353043 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32354139 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32354876 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.3235713 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32357847 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32459125 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32460585 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32470464 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32476156 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32481536 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32481536 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32481536 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32481603 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32482648 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32484471 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32489118 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32494973 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32494973 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32494973 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32494973 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32494973 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32494973 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.32498634 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

➡️

0.06676799 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06681046 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06681402 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06681722 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06682548 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06682548 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06682627 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683212 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683212 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683218 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683327 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683327 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683327 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683327 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683327 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06683508 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06684105 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06687399 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06687399 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06687399 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06687399 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06687399 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06687405 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06687405 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06688063 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06688223 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06688721 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06689378 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06690102 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0669076 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06691454 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06692111 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06700968 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06703182 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06703363 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06703744 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06705167 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06705668 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06705825 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06705837 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06707195 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0670837 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0670837 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0670837 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06708516 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06710846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06711478 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06712655 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671266 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671266 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671266 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671267 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671267 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06712748 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06712748 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06712806 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671426 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06714923 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06715587 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06715821 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06715821 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06715821 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06715821 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06715821 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06715821 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671609 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671609 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671609 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06716251 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06716334 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06716334 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06716806 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06716914 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06716981 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0671722 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06717246 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.067173 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06717415 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06717964 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06718187 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06718546 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06718628 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06720311 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0672086 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06720881 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06720896 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06720975 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06721349 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06721524 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06721644 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06722181 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06722308 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06722972 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06723509 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06724842 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06726169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06728124 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06728945 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729166 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729222 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729224 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729224 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729292 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729292 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729492 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729492 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729492 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729492 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729492 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729492 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729908 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729908 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729908 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06729908 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730187 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730213 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730213 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730218 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730218 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730556 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730812 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730812 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730812 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730812 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730933 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730944 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06730965 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06731407 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06731428 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06731538 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06731691 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06731707 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732217 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732217 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732217 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732217 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732517 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732517 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732701 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732703 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732738 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732738 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732738 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732985 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732985 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732985 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06732985 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733137 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733169 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733732 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733769 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733769 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733769 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06733769 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734037 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06734579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735063 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735262 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0673532 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735362 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735362 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735362 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735362 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735362 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735362 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735368 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735383 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06735946 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0673663 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06737251 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06737314 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06737998 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06738681 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0673872 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06739197 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06739365 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740049 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740088 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740203 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740491 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740491 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740491 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740491 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740491 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740491 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740733 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740758 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06740873 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06741417 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06741542 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06741585 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06742013 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06742049 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.067421 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06742544 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0674264 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06742683 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06742725 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06742816 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06742864 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0674331 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06743499 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06743624 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744076 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744183 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744269 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744278 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744565 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744872 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744939 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744947 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06744981 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06745404 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06745556 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06745621 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06745891 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06747366 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06747571 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06748091 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06748276 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06748318 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06748817 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06749001 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06749007 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0674969 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06749733 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06749783 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06750374 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06750458 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751074 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751147 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751184 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751205 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751831 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751831 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751831 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751842 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06751915 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752021 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752501 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752541 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752641 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752641 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752641 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752641 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752652 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752652 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752652 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06752652 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06753173 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06753241 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06753635 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06753935 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06753941 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06754461 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06755455 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06755529 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06755545 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06755545 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0675575 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0675575 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0675575 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0675575 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06756307 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06757186 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06758043 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0675878 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0675878 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759106 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759248 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06759874 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06760305 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06760689 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.067607 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761259 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761259 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761259 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761265 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761265 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0676152 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761815 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0676183 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761857 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761908 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761913 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761913 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761955 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761955 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761955 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761955 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761955 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761961 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761961 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761961 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06761971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762124 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762124 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762124 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762414 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762472 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762741 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762819 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762825 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762882 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06762893 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763061 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763061 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763061 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763245 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763327 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763353 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763353 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763353 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763606 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763638 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763638 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763701 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06763701 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06764134 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0676445 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06764744 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06765262 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06765262 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06765262 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06765849 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06765979 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06765979 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06767769 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06767964 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06768078 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06768094 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06769773 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06769773 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06769773 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06769773 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06769773 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770083 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770209 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677032 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677032 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677032 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677032 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770783 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770788 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770788 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677082 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677082 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770888 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770888 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770888 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06770888 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06771088 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06771088 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06771751 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772203 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772329 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772329 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772329 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772329 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772329 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772903 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772903 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772903 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06772903 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06773869 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06774323 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06774449 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06774659 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06775989 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06776443 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06776553 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06776569 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06776669 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.067769 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06777779 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06778109 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06778695 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06778916 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677902 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06779388 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0677939 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06780235 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06780328 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06781803 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06781973 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06782309 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06782309 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06782309 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0678236 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783842 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783842 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783842 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783842 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06783846 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06784485 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06785366 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06785366 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06785405 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06785405 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06786004 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0678609 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0678609 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06786579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06787293 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06787293 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06787934 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06788055 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0678871 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06789315 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790066 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790211 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790211 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790211 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790671 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790671 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790671 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06790835 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06792971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793023 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793023 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793023 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793177 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793182 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793182 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793303 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793309 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793367 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793367 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793367 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793367 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793367 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793398 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793441 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793699 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793699 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793799 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06793984 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794464 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794551 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794551 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794551 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794551 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794551 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794557 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794557 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794557 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794557 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794557 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06794557 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795162 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795526 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795526 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795531 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795531 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795761 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06795761 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06796336 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06796605 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06796605 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06797596 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06797661 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06798048 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06798182 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06798182 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06798219 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0679896 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0679896 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0679896 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0679896 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0679896 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06798997 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799008 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799008 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799066 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799076 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799239 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799363 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799363 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799363 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799363 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799363 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799384 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799411 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799421 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799629 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06799828 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800044 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800044 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800484 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800598 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800812 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800812 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800908 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800965 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800965 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800965 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800965 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800965 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06800965 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06801198 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06801198 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06801969 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06801969 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06801969 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06801969 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06801969 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06802664 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06802664 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06802664 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06802664 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06802971 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06803201 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06803845 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06803845 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06804059 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06804383 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06804444 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06804468 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06804468 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06804468 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06804538 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805026 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805073 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805282 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805282 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0680535 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0680535 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0680535 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0680535 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805422 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805483 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805483 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805483 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805483 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805483 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805654 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805654 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805654 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805654 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805706 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805706 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805706 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.068058 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.068058 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06805806 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06806446 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06806446 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06806498 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06806736 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807117 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807117 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807359 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06807359 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06808039 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06808309 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0680882 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06809278 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06809278 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06809278 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0681085 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06810905 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06810912 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811059 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811414 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811414 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811414 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811414 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811414 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811481 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06811481 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06812436 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06812992 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06812992 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06812992 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06812992 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06812992 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814242 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814271 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814663 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814663 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814663 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814663 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814681 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814681 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06814681 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815055 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815287 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815287 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815287 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815287 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815287 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06815625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0681572 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0681572 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0681572 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0681572 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0681572 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0681572 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06816219 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06816624 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06816884 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06816884 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06816913 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06817119 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06817193 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06819287 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06820203 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06820203 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06820203 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06820203 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06820203 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821028 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821984 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821984 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821984 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06821984 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06822816 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06822816 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06822816 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.068243 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06826376 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0682645 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0682645 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06826616 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06826616 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06826663 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06826663 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06827382 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06827382 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06827382 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06827382 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06828314 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06828914 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06828914 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06829038 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06829579 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06830031 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06830232 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06830238 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06830903 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06831613 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06832215 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06832874 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06832927 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06833171 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0683342 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06833464 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06833469 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06833593 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06833612 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06833612 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06833836 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06834079 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06834501 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835097 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0683516 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835328 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835829 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835829 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835829 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835829 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835829 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835829 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06835834 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06836627 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06836689 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06836832 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06836955 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06836988 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06837652 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06837875 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06838164 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06838339 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06838836 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0683896 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06838995 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839019 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839537 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839561 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839597 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839625 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839675 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839684 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06839699 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840168 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840217 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840253 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840264 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840264 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840272 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0684029 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840347 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06840356 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06841011 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06841036 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0684105 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06841181 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06841519 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06841715 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06841722 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06842403 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06842528 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06842626 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06842654 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06842834 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06843187 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06843227 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06843237 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06843306 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0684383 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06843848 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06843947 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844004 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844016 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844077 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844257 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844257 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844433 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844499 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06844646 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06845103 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06845198 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06845293 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06845345 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06845767 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06845985 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06846096 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06846473 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06846666 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06847143 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06847346 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06847807 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06848032 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0684851 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06848713 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06848761 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06848935 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.0684922 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06849402 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06849884 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06850088 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06850094 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06850101 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

0.06851254 Nse3YUkbmd2dWFtZjBhQfphKe7kyxhsK

➡️

0.20845764 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25316613 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25316613 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25316613 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25316613 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25316613 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25319323 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25319323 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25319341 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25319341 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25322032 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25323495 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25323821 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25324886 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.2532494 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.2532868 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25328824 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25328824 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25328824 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331823 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331823 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331841 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25331853 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25332563 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25353119 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25357997 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25357997 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25357997 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25357997 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

0.25357997 Nsdugx6ha5RypuC9nEBzbaSJV6WN4Y3t

➡️

0.00195907 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.00391775 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.00587723 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.0078357 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.01160165 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.01170647 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.01364477 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.01559094 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.01753812 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.01948772 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.0214345 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.02338067 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.02532664 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.02727221 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.02921737 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.03116233 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.03310668 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.03505084 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.03699439 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.03893653 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04087927 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04282181 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04476395 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04671718 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04898396 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.05093822 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.05289227 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.05485074 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.05679697 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.05874962 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.06070207 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.06265412 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.06655701 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.06851388 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.0704583 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.07240835 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.07434033 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.07628917 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.07823761 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08020832 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08215655 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08410439 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08568082 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08568319 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08568342 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08569005 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08569241 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08569928 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08570164 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08571087 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08571156 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.0857201 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08572933 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08573856 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08574779 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08574779 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08574779 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08574779 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08605202 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08799906 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08864515 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.08994409 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.09234618 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.0943018 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.09625662 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.09821143 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.10016525 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.10211927 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.10458673 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.10654934 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.10854479 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.11104769 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.11301953 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.11500129 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.11697254 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.11894319 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.12062403 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.12258913 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.12455404 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.12651835 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.12848246 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.13041089 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.13237361 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.13433594 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.13825941 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.14022035 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.1421686 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.14412836 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.14608811 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.14809246 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.15006847 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.15203734 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.15402167 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.15598697 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.15666003 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.15797091 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.15990212 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.16186008 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.16381765 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.16577483 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.1677318 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.16968819 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.17160333 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.17354128 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.17557874 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.18063952 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.18150478 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.18353332 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.18548831 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.18750595 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.18961735 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.19139294 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.19334694 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.19530035 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20237025 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20303368 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2030595 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20310116 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20321799 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20327631 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20338935 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20342523 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20344334 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20344596 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20348205 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20350165 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20350257 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20355665 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20355997 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2035769 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20361204 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20361828 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20368646 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20371117 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20372589 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20374327 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20384035 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20386016 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2038681 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2038687 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20389737 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2039463 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2039546 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20395951 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20403411 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20406401 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20409134 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20414857 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2041813 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2042058 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20423832 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20429534 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2043223 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20433825 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20435236 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20437974 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20443717 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2044946 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20455204 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20460947 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20466793 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20472557 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2048016 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20484084 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20489848 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20495632 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2049589 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20503154 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20508938 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20514723 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20520834 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2052672 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20532505 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20538309 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20539515 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20539822 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20545299 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20551104 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20556909 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20562714 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20564816 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20568539 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20570728 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20570728 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20577062 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20580189 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20586464 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2059793 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20603755 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20609601 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20615426 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20616939 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.2062307 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20628916 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20634782 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20640648 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20646494 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20652421 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20658287 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20658634 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20700126 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20706278 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20717356 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20851222 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20851975 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20857917 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20863859 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20869802 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20875764 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20881706 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20887669 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20893631 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.20899981 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.26167691 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

2.44342978 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

➡️

0.0110625 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.02212268 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.03316898 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.04421296 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.06525 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.06628125 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.07726504 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.08827662 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.09928356 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.11028356 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.12127083 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.1323125 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.14320833 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.15417824 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.16514351 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.176103 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.18705555 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.19800231 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.20894328 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.21987731 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.23080555 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.24178819 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.25264467 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.26358101 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.27441666 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.28530902 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.29568865 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.30663425 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.31749537 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.32834953 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.33919791 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.3500405 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.36087731 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.37170717 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.38252662 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.39342708 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.40424074 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.41504861 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.42585069 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.43652662 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.44730324 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.45814351 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.46885763 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.47099999 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.4767582 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.479625 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.48246717 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.48821401 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.49038773 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.4939577 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.49969886 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.50114351 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.50543623 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.51117108 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.51189351 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.51674936 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.52232007 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.52263657 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.52798674 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.53353356 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.53383207 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.53938888 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.54438194 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.54509974 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.55066477 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.55511226 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.55631944 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.56201957 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.56583796 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.56771527 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.57655324 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.58725694 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.59796296 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.60866435 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.61930555 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.62999305 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.64067476 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.65140856 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.66201967 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.67268287 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.68333796 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.69398958 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.70463425 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.7152743 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.7259074 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.73653588 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.74742476 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.7577662 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.76837615 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.77897916 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.78957754 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.80008101 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.8106655 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.82124421 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.83181713 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.8423831 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

0.8475057 Nse2AcfhdioK7MfKzr2ZEDZ6DJjjeYYR

➡️

0.00470068 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04882 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04882 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04882 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04882004 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04882004 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04882064 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04882064 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884299 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884299 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884299 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884299 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884299 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884299 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884494 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884494 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884494 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884671 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04884671 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04885142 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04885316 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04885337 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04886282 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04894016 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04894016 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04894568 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04895204 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04896598 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04896598 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04896598 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04896598 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04896598 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04896598 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04896598 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.048967 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04897463 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.0489774 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.0489775 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04900537 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04910491 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04910491 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

0.04910491 NsdtyrN5LdH5dVfzWJ7a8gb7EiLnpcjY

➡️

0.0065739 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02489038 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02489042 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02489042 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02489323 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02489647 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490355 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490355 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490355 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490355 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490355 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490355 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490355 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490407 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490795 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02490942 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02492359 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260623 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260623 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260623 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260623 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260623 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260623 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260623 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260625 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260625 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0260625 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607211 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607917 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607917 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607917 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607919 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607919 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607951 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02607951 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609146 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609146 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609146 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609146 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609146 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609146 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609249 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609249 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609249 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609344 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609344 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609596 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02609689 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.026097 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02610204 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02623137 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02623137 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02623137 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02623836 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630498 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.026305 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.026305 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630514 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630514 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630538 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630538 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630538 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630538 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630538 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630617 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02630874 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0263132 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0263132 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0263132 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.0263132 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02632724 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02632923 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

0.02633216 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

6118.98 Nse8VcRFfWpkYyACMgaYrw4vtMnsT16P

➡️